Собствено Търсене

Минерали от околностите на Тополовград

Минерали от околностите на Тополовград

Мнениеот redshift » Вто Ное 26, 2013 11:00 am

Споделям с колегите от форума всичките си данни за минералите от околностите на Тополовград.
МИНЕРАЛИ ОТ ОКОЛНОСТИТЕ НА ТОПОЛОВГРАД
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------
гр. Тополовград
• Южно от града, по река Явуздере – АЛМАНДИН, едри кристали, в слюдени шисти, сами или със СТАВРОЛИТ.
• Южно от града, в кварцова жила – ИЛМЕНИТ, МАГНЕТИТ, РУТИЛ
• В близост до града се разкрива МРАМОР с розов, розовочервен и жълтокафяв цвят. Отлични декоративни качества, за изработка на неголями произведения на изкуството. В мраморите няма шистозност, останки от вкаменелости и кухини.
• В близост до града, връх Тряндовец – КИАНИТ (ДИСТЕН)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------
с. Хлябово
Кариерата за открит добив “Канарата” се намира на 3 км северно от село Хлябово, община Тополовград, област Хасково. В кариерата се разработва находище на албитизирани гранити. Албитизацията е засегнала, както апикалните части на късния гранит, така и контактно нашистените сакарски гранити и хлоритовите гнайси и шисти от жълтичалската свита. Последните са превърнати в почти изцяло изградена от албит скала с ивици от клинохлор.
В северозападната стена на кариерата се разкрива дайка - микродиорити. На контакта с гранитите се появяват лещи от албитит, частично заместен с хлорит, в който се срещат апатит - кристали до 2 см. и титанит често променен изцяло в левкоксен. В приконтактните части на дайката се локализират рутилови кристали до 8 см, повърхността на които често е плътно покрита с титанит и се създава впечатлението, че титанитът е вторичен продукт при промяната на рутила.
В кариерата се добива кварц-фелдшпатова суровина (натриев фелдшпат). Експлоатацията на кариерата започва през 2005 г. Добитата суровина се транспортира и преработва в обогатителна фабрика „Устрем”, при което се получават продукт за керамичната промишленост и за производство на плоско стъкло.
Кариерата за открит добив „Канарата запад” е в непосредствена близост до кариера „Канарата”. Въведена е в експлоатация през месец май 2010 г. Суровината, нейната преработка и реализацията на крайните продукти са като тези на кариера „Канарата”.
Кариерите се виждат отлично в Google Earth. В тях са намерени следните минерали:
АКТИНОЛИТ;
АЛБИТ – идеални кристали, ювелирни и за колекция;
АМФИБОЛ;
АПАТИТ с ювелирно качество;
ГРАНАТ (АЛМАНДИН);
КВАРЦ;
КЛИНОХЛОР;
МОЛИБДЕНИТ;
РУТИЛ;
ТИТАНИТ (СФЕН) – в кухини сред приконтактните зони на албитизираното тяло се срещат кристали от 1-2 до 4 см, жълто зелени, прозрачни, с отлични ювелирни и колекционни качества;
ТРЕМОЛИТ;
ТУРМАЛИН.
с. Хлябово, старият път от Тополовград за Хлябово, ГРАНАТ, МАГНЕТИТ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------
с. Доброселец
• с. Доброселец – Новооткрито златно находище. Доказани са запаси от 15 т. ЗЛАТО. В земята под селото и околностите му се намира най-голямото и компактно златно находище в България. В златното находище в Доброселец има запаси от поне 450 хил. унции, Залежите от злато са от 2.11 грама на тон.
• с. Доброселец, югозападно от селото в поречието на река Явуз дере, в местността Саядес – ГРАНАТИ (АЛМАНДИН), АНТИМОНИТ, АПАТИТ, ЕПИДОТ, ИЛМЕНИТ, КЛИНОЦОИЗИТ, АНТИМОНИТ (в сондажна ядка).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------–––
Река Явуз дере
• р. Явуз дере – самородно ЗЛАТО, разсипно.
• р. Явуз дере, в поречието на реката, близо до с. Доброселец, в местността Саядес – ГРАНАТИ (АЛМАНДИН), АНТИМОНИТ (открит в сондажна ядка), АПАТИТ, ЕПИДОТ, ИЛМЕНИТ, КЛИНОЦОИЗИТ.
• р. Явуз дере, Находище Явуз дере, в местността Двата моста – ГРАНАТИ (АЛМАНДИН) в биотит-мусковитови шисти с парагонит (бяла слюда).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------––––––––––––
с. Орешник
• Южно от с. Орешник – СТАВРОЛИТ. Най-големите и добре оформени кристали на ставролит могат да се намерят в с. Орешник, Тополовградско. Установени са сред метаморфизираните седименти на триаса – Устремска свита. Гранат-ставролитовите шисти се редуват с калкошисти и мрамори.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------–––––
с. Устрем
Кариерата “Устрем” за открит добив на калиево-натриев пегматит (фелдшпат) е разположена на около 6 км югоизточно от едноименното село и на около 1500 м. северно от обогатителната (флотационна) фабрика “Устрем”. Есплоатацията на кариерата започва през април 2007 г. След преработка на суровината в обогатителната фабрика “Устрем”, получения продукт се реализира в керамичното производство. В обогатителната фабрика се преработва и суровината от кариерите “Канарата”, “Канарата запад” и
“Мелница”, която е разположена между селата Срем и Мелница.
Кариерата се виждат отлично в Google Earth. Там са намерени следните минерали:
АЗУРИТ;
ГАЛЕНИТ;
ДОЛОМИТ;
МАЛАХИТ;
ФЛУОРИТ – в жилна или лещообразна минерилизация, кристали със син, синьо виолетов цвят, добри колекционни образци.
ХРИЗОКОЛА – добре представен в жилки и коломорфни агрегати, до 2- 3 мм, син, синьо – зелен, полира се отлично. Намират се образци с много добри колекционни качества в асоциация с малахит, азурит, церусит.
ЦЕРУСИТ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------–––––
с. Планиново
• с. Планиново – находище на КИАНИТ (ДИСТЕН), СТАВРОЛИТ, АПАТИТ. В литературата находището се среща под името "Дервишка могила".
• В пределите на Планиновския грабен, сред мусковитови шисти, алтерниращи с калкошисти и мрамори на Устремската свита - долен триас, се срещат кварцовите жили с КИАНИТ (ДИСТЕН).
“Дервишка могила – Дистенът е установен северно от селото в кварцови жили с мощност до около 20 см, разположени послойно на гранат-ставролитовите шисти без или рядко с дистен, от триаска възраст. Последните са с простиране изток-запад и стръмно падение (около 60о) на юг, като се прослояват с амфиболошисти. Освен кварц-дистенови жили в метаморфния комплекс се срещат кварц-турмалинови жили и кварц-хематитови или епидотови жили.
Дистенът в жилите е в паралелно прътести агрегати, разполагащи се почти перпендикулярно на стените на жилите. Дистеновите индивиди са силно удължени по с-оста и достигат до 10 см по нея. Цветът на дистеновите кристали е светлосин, прехождащ в осевата част в яркосин, а към краищата им в бледосин до безцветен и бял, свързан с частично изменение и преход на минерала в мусковитова слюда.
Образуването на дистена в кварцовите жили е резултат на мобилизацията на силиция и алуминия от околните скали под влияние на бор и малки количества алкалии, съдържащи се в пневматолитно-хидротермални или хидротермални разтвори.”
Костов И. и др. 1964 стр. 233
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------––––––
с. Дервишка могила
с. Планиново – находище на КИАНИТ (ДИСТЕН), СТАВРОЛИТ, АПАТИТ. В литературата находището се среща под името "Дервишка могила".
“Дервишка могила” – Дистенът е установен северно от селото в кварцови жили с мощност до около 20 см, разположени послойно на гранат-ставролитовите шисти без или рядко с дистен, от триаска възраст. Последните са с простиране изток-запад и стръмно падение (около 60о) на юг, като се прослояват с амфиболошисти. Освен кварц-дистенови жили в метаморфния комплекс се срещат кварц-турмалинови жили и кварц-хематитови или епидотови жили.
Дистенът в жилите е в паралелно прътести агрегати, разполагащи се почти перпендикулярно на стените на жилите. Дистеновите индивиди са силно удължени по с-оста и достигат до 10 см по нея. Цветът на дистеновите кристали е светлосин, прехождащ в осевата част в яркосин, а към краищата им в бледосин до безцветен и бял, свързан с частично изменение и преход на минерала в мусковитова слюда.
Образуването на дистена в кварцовите жили е резултат на мобилизацията на силиция и алуминия от околните скали под влияние на бор и малки количества алкалии, съдържащи се в пневматолитно-хидротермални или хидротермални разтвори.”
Костов И. и др. 1964 стр. 233
• с. Дервишка могила, находище “Дервишка могила” – в кварцови жили, послойно на гранат-ставролитови шисти има ДИСТЕН, силно удължени кристали, до 10 см, бледосини до наситено сини, ценен колекционен материал, има и с ювелирно качество.
• с. Дервишка могила, находище “Дервишка могила” – СТАВРОЛИТ, заедно с АЛМАНДИН, КВАРЦ, ФЕЛДШПАТИ, ДИСТЕН и слюди изграждат ивица шисти, с дължина около 20 км. единични кристали, и срастъци до 10 -12 см, червено-кафяви до черни, напукани, с много – бройни включвания. За колекция
• с. Дервишка могила, южно от селото, в Сакар планина има АЛМАНДИН с размери 5 мм.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------––––––––––
Находище “Голямата река”, Устремско рудно поле, полиметално находище с минерали от изветрителна кора. Рудоносна зона, залягаща съгласно, сред метаморфни скали: биотитови, двуслюдени, амфибол-биотитови гнайси и амфиболити. С геолого-проучвателни работи, проведени през петдесетте години на миналия век е проследена на около 700 м. с простиране северозапад - югоизток. Западането е стръмно на североизток. Находището е вече oтработено.
Окислителната зона се разкрива в пропадане над галерии. Тук и в стари канави могат да се съберат следните минерали: АЗУРИТ, АНГЛЕЗИТ, АУРИХАЛЦИТ, БАРИТ, МАЛАХИТ, ПИРОМОРФИТ, ФЛУОРИТ, ХРИЗОКОЛА, ЦЕРУСИТ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------–––––––––––––––––––––––––
Други кариери за открит добив в околностите на Тополовград
с. Гранитово – Кариера за открит добив на гранити и гранитоиди за облицовка.
с. Мрамор – Кариера за открит добив на мрамор. В района на с. Мрамор се намират залежи на мрамори и действат няколко кариери.
с. Срем – Кариера “МЕЛНИЦА” за открит добив на доломитни мрамори. Кариера „Мелница” е разположена между селата Срем и Мелница и административно попада на територията на община Тополовград, област Хасково. Полезното изкопаемо са доломитни мрамори, явяващи се суровина за керамичната промишленост. Кариерата все още не е въведена в експлоатация.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------------–----------------------
Горните данни са от:
Гемоложки находки в България”, автор Харизан Харизанов, София 2004 г.
Основи на минералогията”, автор Руслан Иванов Костов, София 2000 г.
и следните сайтове:
Минерали от Сакар планина и околностите на Тополовград http://nikolaygospodinov.tripod.com/SiteBul/Sakar/Sakar.htm
Минерали от Сакар планина и околностите на Тополовград http://free.hit.bg/ntg2/Sakar/Sakar2.htm
Находищата в Сакар планина и близките околности http://nikolaytg2.byethost18.com/sakar.html
Устремско рудно поле http://nikolaytg2.byethost18.com/GolyamataReka.htm
Канарата – находище на албитизирани гранити http://nikolaytg2.byethost18.com/SakarKanarata.htm
с. Орешник – ставролит http://nikolaytg2.byethost18.com/OreshnikStavr.htm
с. Планиново – кианит, ставролит http://nikolaytg2.byethost18.com/Planinovo.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------––--------------------
Георги
Аватар
redshift
ЛЮБИТЕЛ
ЛЮБИТЕЛ
 
Мнения: 66
Регистриран на: Пон Юли 02, 2012 5:52 pm
Местоположение: София

Re: Минерали от околностите на Тополовград

Мнениеот goturbas » Сря Ное 27, 2013 1:49 am

браво!
доста интригуващо...
жалко, че за нас е малко далечко ;)
"доверяй, но проверяй" Ф.Е.Д.
Аватар
goturbas
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 1926
Регистриран на: Вто Яну 04, 2011 10:28 pm
Местоположение: Sof

Re: Минерали от околностите на Тополовград

Мнениеот daniela ioneva » Нед Дек 08, 2013 5:31 pm

В този район има наистина много интересни минерали.
Аватар
daniela ioneva
ЗНАЕЩ
ЗНАЕЩ
 
Мнения: 345
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 2:52 pm
Местоположение: София

Re: Минерали от околностите на Тополовград

Мнениеот eli » Пон Дек 09, 2013 3:53 pm

Искам да изкажа специална благодарност на redshift за времето,което отделя и за труда,който полага r54wt43 Сигурна съм,че го прави с желание и в името на всички нас-любителите на минерали! y7y7y7
Поднесената информация е интересна и много ценна!Особено за тези,които не разполагат с необходимата литература или с достатъчно време за "ровене" в интернет!
Късметът е това, което се случва когато подготовката срещне добрата случайност!
Аватар
eli
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 711
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 5:11 pm
Местоположение: Варна

Re: Минерали от околностите на Тополовград

Мнениеот ggeorgiew » Пет Май 30, 2014 11:51 pm

Всичко за описаните минерали от Кариера “Канарата” е вярно с малки изключения, които съм констатирал и те са следните:
Действително се откриват албитови кристали с големина до до 3-4 см, гранати в частност алмандин не съм откривал и винаги съм си задавал въпроса защо на територията на двете кариери не съм откривал такива, след като на около 700-800 метра по надолу по течението на р.Явуз дере съм намирал гранатови кристали до 6-7 см, които са алмандин-пиропови с приятен малинов цвят.По отношение на кварца добавям, че от там в колекцията ми са едни от най-големите и най-добре оформени кристали от опушен кварц, одеално оформени с тегло над 1,5 кг., както и планински кварц с рутил. Интересни но много рядко срещани са кристали на опушен кварц с включен в тях епидот, така че спокойно към този списък може да бъде добавен и ЕПИДОТ. Също много рядко се намират и прекрасни зелени титанитови кристали с големина над 6-7 см.Никога не съм попадал на турмалинови кристали.
ggeorgiew
НАПРЕДНАЛ
НАПРЕДНАЛ
 
Мнения: 177
Регистриран на: Пон Май 14, 2012 12:25 am
Местоположение: Стара Загора

Re: Минерали от околностите на Тополовград

Мнениеот ggeorgiew » Съб Фев 04, 2017 6:58 pm

ggeorgiew
НАПРЕДНАЛ
НАПРЕДНАЛ
 
Мнения: 177
Регистриран на: Пон Май 14, 2012 12:25 am
Местоположение: Стара Загора

Re: Минерали от околностите на Тополовград

Мнениеот bornoec » Нед Фев 05, 2017 7:52 pm

Линковете не са активни. Ако може качи снимките на някоя платформа за безплатно добавяне на снимки, че ми е интересно да видя минералите.
Аватар
bornoec
ЛЮБИТЕЛ
ЛЮБИТЕЛ
 
Мнения: 67
Регистриран на: Вто Май 01, 2012 11:29 pm


Назад към Интересни статии за камъните.

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

IT Новини
Гласувайте за BG-DRAGA в БГ чарт
Уеб директория
.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове