Собствено Търсене

кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот beko1960 » Чет Дек 16, 2010 10:43 am

СНАБДЯВАНЕ С ИНВЕНТАР И МАТЕРИАЛИ ЗА ПЧЕЛИНА
За да може работата на пчелина да протича нормално, той трябва да бъде обзаведен с необходимия инвентар и материали във връзка с отглеждането на пчелите, преработката на восъка, центрофугирането на меда и пр. На първо място в пчелина трябва да има достатъчен брой годни кошери за поместване както на основните семейства, така и на рояците и нуклеусите. Броят на необходимите кошери се определя от производствения план на пчелина, като се увеличава с около 10% с оглед на преизпълнение на плана на новите пчелни семейства и като се вземат под внимание и кошерите, които трябва да се сменят поради негодност. При покупката на кошери трябва да се обърне внимание на прецизността на тяхната изработка и на качеството на материала, на точността на на размерите и на пригодността им за подвижно пчеларство. Рамките и отделните части на кошерите трябва да бъдат взаимозаменяеми. Не бива в един пчелин да има кошери от една и съща система, но с различни размери на рамките.
При покупката на кошери Дадан-Блат в зависимост от условията за пчеларстване част от тях трябва да бъдат комплектувани с корпуси или с по два магазина. При лежаците при нужда се набавят и магазини, а при многокорпусните кошери – магазини или корпуси. Трябва да се избягва закупуването на употребявани кошери, особено, ако те са от неизвестен произход, тъй като в тях може да има зараза. Ако се налага да се използват такива кошери, те трябва основно да се почистят и да се дезинфекцират най – добре в голям казан с врящ воден разтвор на 3% сода каустик (5% сода за пране) или да се обгорят с бензинова лампа. При пчелин с 50 – 100 пчелни семейства е необходим инвентарът, посочен в табл. 4.

Пчелинът трябва своевременно да бъде снабден с восъчни основи, защото може да се изпусне моментът на восъчния градеж. Броят на основите се определя от производствения план и зависи от нуждата от изградени пити за комплектуване на основните семейства, роевете и нуклеусите и от броя на питите, които ще се бракуват.

Кошери от система Дадан-блат и лежак
У нас 95,7% от пчелните семейства се отглеждат в разборни кошери и само 4,3% (1988 г.) в примитивни (тръвни), които поради съществените си недостатъци все повече намаляват. От разборните кошери, най – голямо разпространение в страната засега има системата Дадан-Блат, а напоследък все повече се използват и многокорпусните кошери. Макар и по – рядко се среща и системата лежак.
Кошерът Дадан-Блат спада към вертикалната система. Обемът му се увеличава нагоре чрез прибавяне на наставки (фиг. 3). Състои се от плодник с подвижно дъно, магазин и покрив. Стандартният кошер се изработва в два варианта – с 10 и с 12 рамки в плодника и толкова в магазина и има допълнително две преградни дъски.

Плодникът служи за постоянно жилище на пчелното семейство. В плодниковите пити се отглежда пилото и се складира храната, необходима за живота и развитието на пчелното семейство. Вътрешните размери на плодника при 12 рамковия кошер са 450 х 450 х 335 мм, а стените му са дебели 33 мм. На предната и задната стена (горе) има фалц с ламаринени релси, на които висят рамките. В долния край на предната стена при дъното се намира входът на кошера. В левия край по средата на стената има друг (горен) вход, който се използва от семейството през зимата или от помощното семейство в същия кошер. Плодниковите рамки са правоъгълни, ниско – широки с външни размери 435 х 300 мм. Само двете странични летви са разширени в горната си част на 36,5 мм, като там от едната страна са плоски, а от другата – остри, така, че при допирането им се осигурява междурамково разстояние от 11 мм и в края до стените по 11,5 мм. Рамките може да бъдат и с ламаринени разделители. Плодникът се покрива с дъсчици или специална възглавница, която стои през цялата година в кошера. В студено време тя запазва топлината на гнездото, а през горещините не позволява прекомерно повишаване на температурата вследствие нагряване от слънцето. Тя се запълва със сух горски мъх, конопена дреб или ситна слама, които имат добри топлоизолационни или хигроскопични свойства. На нея има замрежени вентилационни отвори, които както и отворът на дъното се използват за проветряване при подвижното пчеларство и при затварянето на пчелните семейства за предпазване от отравяне при растителнозащитни мероприятия. (За използването на дълбокото дъно виж Статия32 и Статтия11) на сайта в раздел Пчеларски инвентар.
Магазинът се поставя върху плодника по време на главната паша и служи за складиране на меда, който се центрофугира. Той е с размерите на плодника, като височината му е 167 мм, а рамките му са с външни размери 435 х 160 мм. Кошерът Дадан-Блат има и вариант с корпус вместо магазин. Корпусът е със същия брой плодникови рамки и служи както за развитие на пчелното семейство, така и за складиране на меда. Кошерът се затваря с покрив, който е обшит отвън с ламарина и е равен – удобен за подвижно пчеларство. Отпред и отзад на покрива има вентилационни прорези. Добре е 20 – 30% от кошерите да имат по 3 магазина.
Кошерът лежак се състои от плодник, подвижно дъно възглавница и покрив (виж фиг. 29). Разпространеният у нас

тип лежак е с 18 плодникови рамки. Към него има две допълнителни преградни дъски. Височината и широчината на лежака са също както при кошера Дадан-Блат, а дължината му отвътре е 667 мм. Входът при дъното е по цялата дължина и е подвижен, като се регулира с плъзгащи затварачи. Освен него към двата края на предната стена по средата има още два горни входа, които се използват за зимуване,
kакто и за помощно семейство и запасна майка. Лежакът може да се комплектува и с магазин.
Двете системи кошери имат свои добри страни, но и редица недостатъци, поради което не задоволяват напълно изискванията, които предявява към кошера съвременното пчеларство.
Добра страна на дадан-блатовия кошер е, че по време на главната паша обемът му може да се увеличи според нуждата, което дава възможност за по – доброто узряване на постъпващия нектар. Складирането на меда в магазините и корпуса улеснява пчеларя при центрофугирането. Този кошер, когато е с магазин, е по – лек и удобен за подвижно пчеларство. От друга страна, поради сравнително ограничения плодник на кошера в него не може да се равие много силно семейство, нито е удобен за използване на помощна майка. При него семействата по – лесно изпадат в роево състояние, което създава допълнителни грижи на пчеларя и може да провали главната паша. Поради различните си размери, плодниковите и магазинните рамки не са взаимозаменяеми и това е неудобно за прилагане на по – ефективна технология при отглеждането на пчелните семейства. Пчеларят е много затруднен при комплектуването на хранителните запаси за зимуване, когато след като е изцентрофугиран медът от магазините, пчелните семейства не са успели да съберат достатъчно мед в плодника. В такъв случай най – често се налага пчеларят да ги подхранва през есента с голямо количество захар, което силно изтощава пчелите.
Недостатъците на Дадан-Блатовия кошер до голяма степен се избягват при използването на втори корпус, но той е много тежък и сам пчелар трудно може да работи с него, особено при голям брой кошери.
Поради по – големия брой плодникови пити, кошерът лежак дава възможност за по – безпрепятствено развитие на пчелното семейство, както и по- голямо удобство за работа с помощна майка. Ето защо при него роевото състояние е по – рядко явление. Той е удобен за сдружаване на семейства и запасни майки. При него може да се изградят повече пити и да се бракуват голям брой стари или негодни. Работата на пчеларя е по – лека, понеже няма да сваля магазини или корпуси при прегледите, а еднаквите рамки го улесняват да остави необходимите пити с мед за зазимяване.
Кошерът лежак с 18 рамки има и редица съществени недостатъци. През главната паша майката продължава да снася безразборно по всички пити, което много затруднява пчеларя при отбиране на пити за центрофугиране. Ето защо преди главната паша гнездото трябва да се преустройва и майката да се ограничава с преградна дъска или ханеманова решетка. Големият обем на кошера остава неизползван през по – голямата част на годината, като излишните пити трябва да се запазват в сандъци или хранилища. Обемът на 18 – рамковия лежак, обаче може да се окаже недостатъчен, особено при използването на помощна майка, когато в него повечето от питите са заети с пило и остават малко свободни пити за нектар. В такъв случай се налага да се вадят пити с недоузрял мед и да се дават на други, по – слаби семейства, или да се центрофугират, което е нежелателно.
Ето защо някои пчелари се принуждават да поставят на лежака магазин с 18 рамки, който е тежък, или два тънкостенни магазина с по 9 рамки. В такъв случай кошерът става много тежък за пренасяне при подвижно пчеларство.
Всички тези недостатъци на кошерите система Дадан-Блат и лежак не съществуват при многокорпусния кошер, който освен това има и редица съществени предимства. Ето защо той е предпочитан в страните с най – развито пчеларство.

Многокорпусен кошер
Многокорпусният кошер, като система Лангстрот-Рут, е най-широко разпространен в САЩ, Канада, латиноамериканските страни, Австралия, Нова Зенландия и редица други страни на Азия и Африка. През последните десетилетия усилено започна да се разпространява в Русия, Румъния, България и в други страни при едрото пчеларство.
Устройство на многокорпусния кошер. Подобреният (от Л.Радоев) в Опитната станция по пчеларство в София многокорпусен кошер се състои от дъно, три корпуса с по 10 рамки, покривна табла, ханеманова решетка, разделителна табла, преградна дъска, вентилационна рамка с мрежа и покрив (фиг. 4).

Дъното на кошера е отделно с оглед на смяната на корпусите. То е наклонено или хоризонтално и в средата му има кръгъл вентилационен отвор с диаметър 120 мм, който отгоре е замрежен, а отдолу се затваря с кръгла фалцвана капачка на панти. (За работа с дълбоко, многофункционално дъно виж Статия32 и Сататия11 на сайта.)
Входът на кошера се образува отпред по цялата широчина на дъното и се притваря от също толкова дълга летвичка, на която на дъното съседни страни са изрязани два прореза, високи 8 и широки 170 и 55 мм. При изменяне положението на летвичката пчелите използват единия или другия вход. На предната част на дъното е прикрепена на панти прилетната дъска, която при вдигнато положение притваря плътно долния вход на кошера.
За да не допира до земята, кошерът се поставя върху каменни блокчета (плочки) или дървени трупчета (напоени с отработено машинно масло), така, че да е повдигнат на 15 – 20 см.
Корпусите са с дебелина на стените 25 мм, сглобени на прави зъби (20 мм). Вътрешните размери на корпусите (без первазите) са: дължина 450, широчина 375 и височина 240 мм. В горния край на предната и задната стена има фалц, дълбок 20 и широк 10 мм; в него се приковават ламаринени релси, върху които стъпват горните летвички на рамките.
На четирите стени отвън в долния край има фалцове, високи 17 и дълбоки 2 мм, зарязани под ъгъл в горния си край, на който са приковани первазите. По този начин се предотвратява проникване на вода между корпусите и се постига здраво скрепване. На предната страна на корпуса на 115 мм от горния му край има наклонен надолу вход, дълъг 100 и висок 8 мм, под който на панти е прикрепена прилетна дъсчица, а отпред и отзад по средата на стените има улей за ръкохватки.
Във всеки корпус има по 10 рамки с външни размери 435 мм и 230 мм. Широчината на горната летва е 25, а дебелината 18 мм. Страничните летвички са дълги 220, дебели 9 и широки в горната си 1/3 част 36,5 мм (за образуване на т.нар. хофманови разделители), а в долната – 25 мм. При комплектуване на корпуса с 10 рамки в него остават 11,5 мм расстояние между крайните рамки и страничните стени на корпуса. Долната летвичка на рамките е широка 25, дебела 9 и дълга 435 мм; сглобена е на зъб с долния край на страничните летвички.
При поставянето на рамките в корпуса остава подрамковото разстояние 5 мм до долния му край и надрамково разстояние 5 мм до горния му край. Когато са един върху друг, разстоянието между рамките на съседните корпуси е 10 мм.
Покривната табла се поставя върху най – горния корпус и се състои от плот с правоъгълна рамка по външните размери на корпуса. По средата и има кръгъл отвор с диаметър 90 мм, който се притваря с дървена капачка с фалц и се използва при подхранването на пчелните семейства.
Ханемановата решетка служи за ограничаване на майката в долните един – два корпуса по време на главната паша. Тя влиза в нутовете на четвъртита рамка, чиито стени са широки 27 мм и дебели 15 мм. Широчината на рамката е по вътрешните размери на корпуса, а дължината и – 495 мм; предната и задната и страна са изфалцвани на широчина 10 и дълбочина 6 мм. Поставената в нея ханеманова решетка е на разстояние 7 мм от долните и 12 мм от горните рамки. По – добре е решетката да бъде от калибровани стоманизирани пръчки, а не перфорирана.
Разделителната табла служи за дъно на горния корпус при заделянето в него на част от пчелите, пилото и меда за формиране на нуклеус, запасна майка или помощно семейство. Направена е по външните размери на корпуса. Отгоре и отдолу на предната и задната страна на рамката на разстояние 60 мм от края в диаметрално положение са изрязани под прав ъгъл прорезни (входове), високи 7 и дълги 100 мм, които се притварят от съответните въртящи се дървени затварaчи (фиг.5).

На двете половини по средата на таблата има по един кръгъл отвор с диаметър 70 мм, който от долната си страна е замрежен с гъста телена мрежа, а отгоре се прикрива от въртяща се ламаринена капачка.
Отвън таблата е опасана с первази както при корпусите. Первазите са приковани под равнището на горните входове на таблата и са съответно изрязани на тези места, които съвпадат с долните входове на таблата. При използването на разделителната табла за налитане на летящите пчели от горното (помощното) семейство в долното трябва да се изрежат на съответните места первазите на горния корпус, за да се открият горните входове на разделителната табла.
Преградната дъска е една и се използва за стесняване гнездото на семейството, когато то е в един корпус и е слабо или за разделяне корпуса на две, когато в него над разделителната табла се формират в един корпус два нуклеуса или две запасни майки с отделни входове. Преградната дъска е дебела 14 мм и плътно се допира до стените, дъното и покривната табла. На долния си край има подвижна летвичка, висока 8 мм, която се отстранява, когато
пчелите трябва да преминават зад дъската. Горната летвичка на дъската в двата си края отгоре е зарязана на широчина 15 и дълбочина 5 мм, за да може върху нея плътно да легне покривната табла.
Вентилационната рамка се използва при превозване на кошерите (с пчели) или за затваряне на пчелите с оглед предпазване от отравяния. Състои се от четвъртита рамка по външните размери на корпуса, страните, които са дебели 20 и широки 30 мм. На рамката отгоре е опъната гъста телена мрежа. Отгоре върху двете дълги страни на рамката върху самата мрежа са приковани две летви, дълги 530, широки 25 и високи 20 мм, които на 15 мм в двата края са изфалцвани на дълбочина 10 мм, където стъпва покривът при транспортиране.
Покривът на кошера захлупва корпуса и е с дължина 533, широчина 458 и височина 110 мм, а дебелината на стените му е 15 мм и са сглобени на прави зъби. На предната и задната му страна има по два вентилационни прореза, дълги 220 и широки 3 мм. Отвътре на четирите стени на растояние 43 мм от тавана са приковани 4 опорни летви, дебели 17 и широки 25 мм, с които покривът стъпва върху покривната табла на корпуса. За по – голяма здравина в ъглите му между тавана и опорните летви са поставени дървени подпори с размери 43 х 40 х 25 мм.
Отгоре покривът е облицован с поцинкована ламарина, която се спуска на 20 мм по стените му. Под ламарината се поставя велпапе или няколко пласта хартия за изолация от нагряване и шум.
За райони с по – слаба паша многокорпусният кошер вместо трети корпус може да има магазин с 10 дадан-блатови рамки, който освен за медосбор се използва и като кърмова надставка при зазимяването и като кърмова подставка през пролетта.

Предимства на многокорпусния кошер. В сравнение с кошерите система Дадан-Блат и лежак, многокорпусният кошер има редица предимства.
1. Обемът му се увеличава вертикално и кошерът наподобява естествените жилища на пчелите – хралупите на дърветата.
2. В него има по – добри температурни условия, понеже топлият въздух като по – лек се разполага в по – дебел пласт в горната част на гнездото и обхваща по – добре питите. През зимата и особенно през пролетта при два корпуса под пчелното кълбо има достатъчно свободно пространство (т.нар. „въздушна възглавница”), където се спуска и излиза през входа образувалият се при дишането въглероден двуокис, а нахлуващият студен въздух се смегчава.
При Дадан-Блатовия кошер, поради това, че няма достатъчно добра изолация, пилото на долния край на питите е по – често изложено на простудяване и оттам на простудяване от кисел и европейски гнилец.
3. При зазимяване на пчелните семейства с два корпуса или с корпус и магазин, хранителните запаси са разположени по посока на движението на пчелното кълбо (нагоре), където е по – топло. По този начи както през зимата, така и през пролетта пчелите са винаги в контакт с храната.
При студена и продължителна зима, пчелите в Дадан-Блатовите кошери и в лежаците понякога не могат да се придвижват встрани към пчелите с мед и вследствие на това загиват от глад въпреки наличието на храна в кошера.
4. Снасянето на яйца от майката и отглеждането на по – голямо количество пило се стимулират много по – лесно при многокорпусните кошери чрез неколкократно разменяне на местата на корпусите през пролетта до главната паша, както и през есента.
5. При многокорпусния кошер обемът се увеличава за развитие или медосбор чрез поставяне на резервни корпуси според нуждите, поради което при правилна работа с него, пчелните семейства не изпадат в роево състояние.
6. В многокорпусните кошери, новите пити се изграждат бързо и качествено, понеже корпусът с восъчните основи се поставя в най – топлата част на гнездото, където пчелите, които произвеждат восък са най – много. Поради това, че рамките са ниски, питите се изграждат до долу с работнически килийки, не се разтеглят в горния си край и рядко се късат. При многокорпусните кошери, всяка година се изгражда по 1 корпус с нови пити, като същевременно се бракуват старите и негодни пити след медосбора. Поради качествения градеж на питите, отглеждането на търтеи е сведено до минимум.
7. Поради по – благоприятните условия за снасяне на яйца, пчелните семейства в многокорпусните кошери се развиват по – бързо и по – добре и са по – дейни и по – работоспособни.
8. В двата корпуса, на които се оставя пчелното семейство след главната паша, има достатъчно място както за складиране на зимно – пролетните запаси от храна в горния и отчасти в долния корпус, така и за отглеждане на есенно и пролетно пило.
9. Работата по отглеждането на пчелните семейства е улеснена, тъй като рамките и корпусите при многокорпусните кошери са еднакви и взаимозаменяеми и се работи с цели корпуси, а не с отделни рамки, както е при кошерите Дадан-Блат и лежак. Прегледите при многокорпусните кошери са опростени и са не повече от 2-3 за годината. Разходът на труд е значително по – малъй и пчеларят вместо да се грижи за 100 – 140 пчелни семейства в кошери Дадан-Блат или лежак, може да отглежда 200 – 250 семейства в многокорпусните кошери. При механизиране и облегчаване на някои трудоемки процеси, този брой може да бъде и по – голям.
10. В експлоатационно отношение многокорпусният кошер е универсален, понеже е подходящ за всякакви условия, като при по – бедна паша ще се работи с по – малко корпуси, а при по – богата с повече. Освен това при него пчеларят е улеснен в отглеждането на майките; използването на специални нуклеуси и 7 – рамкови кошери за оплодяване и презимуване на майките става излишно, тъй като за тази цел може да служат корпусите на основните семейства. Много резултатно е и използването на помощна майка, която се оставя да снася в най – горния корпус.
11. В резултат на по – доброто развитие и по – високата продуктивност на пчелното семейство в многокорпусните кошери, както и на по – високата производителност на труда, се постига снижаване на себестойността на продукцията и повишаване доходността и рентабилността на пчеларството.
Изпитването на многокорпусните кошери у нас, проведено в Опитната станция по пчеларство в София (Л.Радоев), показа, че отглежданите в тях пчелни семейства са имали за главната паша 18% повече пило, дали са 19% повече мед и са изградили по 6 пити повече в сравнение със семействата, отгледани в кошери система Дадан-Блат. Още по – добър ефект е получен, когато многокорпусните кошери са с помощни майки, чиито пчели са използвани за налитане в основните семейства по време на главната паша, като по този начин е получен 48% повече мед. Резултатите от производственото изпитване на многокорпусните кошери в пчеларската практика у нас показват, че в зависимост от условията, добивът на мед при тях е 4 – 20 кг повече в сравнение с добива при Дадан-Блатовите кошери.
Въпреки, че изработването и внедрявеането на многокорпусните кошери у нас започна преди 30 – тина години, сега те са повече от 200 000.
През последните 7 – 8 години в някои райони (Плевен и др.) започна производственото изпитване на многокорпусен кошер система Фарар. Той се състои от 5 – 8 ниски корпуси с по 10 рамки, каквито са магазините на кошерите система Дадан-Блат.

Иван Парашкевов
(от календарния справочник на Л. Радоев)

Filed under: Uncategorized on November
beko1960
НАПРЕДНАЛ
НАПРЕДНАЛ
 
Мнения: 105
Регистриран на: Сря Ное 17, 2010 12:34 am
Местоположение: gandia(españa)

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот beko1960 » Чет Дек 16, 2010 10:49 am

http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm
Надявам се да ме извините,че ви пренасочвам у друг сайт,но това е заради темата.
beko1960
НАПРЕДНАЛ
НАПРЕДНАЛ
 
Мнения: 105
Регистриран на: Сря Ное 17, 2010 12:34 am
Местоположение: gandia(españa)

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот beko1960 » Чет Дек 16, 2010 10:09 pm

Ето ви още един хубав линк по темата.
http://agrosaveti.com/agro-calendars/ap ... endar.html
beko1960
НАПРЕДНАЛ
НАПРЕДНАЛ
 
Мнения: 105
Регистриран на: Сря Ное 17, 2010 12:34 am
Местоположение: gandia(españa)

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот mx_maikal » Сря Дек 29, 2010 10:41 pm

А какво ще кажете ако сами си направим тези кошери.Вземаш размерите от някой учебник по пчеларство или нъкои сайт,и виждаш колко много детайли,сегменти и колко много други неща има във изработката на един кошер.В момента аз това правя-и наистина е така,доста е трудоемко-но пак удоволствието да видиш готово жилище на още едно пчелно семейство е голъмо.
mx_maikal
НАЧИНАЕЩ
НАЧИНАЕЩ
 
Мнения: 39
Регистриран на: Пон Дек 27, 2010 1:11 pm

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот SAGITTARIUS » Чет Дек 30, 2010 1:58 am

mx_maikal написа:А какво ще кажете ако сами си направим тези кошери.Вземаш размерите от някой учебник по пчеларство или нъкои сайт,и виждаш колко много детайли,сегменти и колко много други неща има във изработката на един кошер.В момента аз това правя-и наистина е така,доста е трудоемко-но пак удоволствието да видиш готово жилище на още едно пчелно семейство е голъмо.


Колега Майкъл ,наистина удоволствието да си направиш кошерите е несравнимо.Важното е да спазиш размерите за да си нямаш главоболия после-но щом си се заел да правиш кошери-явно ще успееш ,само така -давай напред!!!
SAGITTARIUS
 

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот mx_maikal » Чет Дек 30, 2010 9:02 pm

Колега SAGITTARIUS,незнам какви главоболя ме очакват,но засега спазвам само размерите .Ако има някои тънкости които явно не са ми ясни,моля предопреди ме.На етап сглобяване на корпуси съм.Още се чудя дали да ги направя със релси или със междурамачни делители.Дай съвет,в момента работя със стар модел "дадан блат"които са със ламаринените разделители.
mx_maikal
НАЧИНАЕЩ
НАЧИНАЕЩ
 
Мнения: 39
Регистриран на: Пон Дек 27, 2010 1:11 pm

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот SAGITTARIUS » Пет Дек 31, 2010 11:37 am

mx_maikal написа:Колега SAGITTARIUS,незнам какви главоболя ме очакват,но засега спазвам само размерите .Ако има някои тънкости които явно не са ми ясни,моля предопреди ме.На етап сглобяване на корпуси съм.Още се чудя дали да ги направя със релси или със междурамачни делители.Дай съвет,в момента работя със стар модел "дадан блат"които са със ламаринените разделители.

Колега неприятностите идват когато се налага да се добавят или разменят магазини,респективно корпуси рамки и други съставки на кошерите.Затова щом си решил да си ги изработваш,прави ги по няколко бройки наведнъж а не по един.Така ще станат по бързо и няма да се налага да центроваш машините поотделно за всеки кошер.При всички положения е по добре да използваш релсите -по лесно се работи с тях.Само не разбирам защо си се насочил към корпусната система.Дадан Блата е според мен най добрата система за нашите условия.Има подобрени варианти на този вид кошери с отделно дъно аз ги правя от тях и съм доволен.
SAGITTARIUS
 

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот mx_maikal » Пет Дек 31, 2010 1:59 pm

Не си ме разбрал,моите кошери също са"дадан блат"само където са по стари,някои от тях нямат тези екстри които в момента правя на новите.Те ще бъдат с подвижни дъна,отвори в дъното,горни входове,отдушници на капаците и други дребни детайли.А относно системите кошери,аз що сам на твоето мнение,лично не съм се занимавал с корпусните,но мой колеги имат и не ми допадат-струва ми се че в тях има повече хамалогия.моя район е планински,и мисля че "дадана"е чудесен.Нямаме голями площи за засяване на такива култури каквито говорите в сайта,по скоро разчитаме на ливадната паша и планинската-доста билки и гори,а за кошерите-новите ги правя взаимо заменяеми,но лошото е че немога да ги ползвам и върху старите,нямам възможност да направя много кошери,знаеш всичко е свързано със средства а тази година при нас беше много слаба,пчелите успяха да задоволят себиси и малко за вкъщи.Но като чета при вас е добра реколта-затова благородно ви завиждам пък и нали ви казах аз съм млад пчелар,не мисля че ще се получат от първия път нещата при мен-не това незначи че съм се отказал,но е хубаво да знам че има и други колеги които ме поткрепят-за което благодаря.
mx_maikal
НАЧИНАЕЩ
НАЧИНАЕЩ
 
Мнения: 39
Регистриран на: Пон Дек 27, 2010 1:11 pm

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот SAGITTARIUS » Пет Дек 31, 2010 2:47 pm

mx_maikal написа:Не си ме разбрал,моите кошери също са"дадан блат"само където са по стари,някои от тях нямат тези екстри които в момента правя на новите.Те ще бъдат с подвижни дъна,отвори в дъното,горни входове,отдушници на капаците и други дребни детайли.А относно системите кошери,аз що сам на твоето мнение,лично не съм се занимавал с корпусните,но мой колеги имат и не ми допадат-струва ми се че в тях има повече хамалогия.моя район е планински,и мисля че "дадана"е чудесен.Нямаме голями площи за засяване на такива култури каквито говорите в сайта,по скоро разчитаме на ливадната паша и планинската-доста билки и гори,а за кошерите-новите ги правя взаимо заменяеми,но лошото е че немога да ги ползвам и върху старите,нямам възможност да направя много кошери,знаеш всичко е свързано със средства а тази година при нас беше много слаба,пчелите успяха да задоволят себиси и малко за вкъщи.Но като чета при вас е добра реколта-затова благородно ви завиждам пък и нали ви казах аз съм млад пчелар,не мисля че ще се получат от първия път нещата при мен-не това незначи че съм се отказал,но е хубаво да знам че има и други колеги които ме поткрепят-за което благодаря.

Да поведох се от по горния ти пост ,че си на етап сглобяване на корпуси.А за пашата при вас не мога да коментирам,понеже нямам преки наблиудения.Но ако е оскъдна както казваш бих те посъветвал да работиш при по малък обем на гнездата ,може да не е много прогресивно но е по продуктивно!Нали знаеш че докато пчелите не запълнят плодника не се качват горе.За кои отвори пишеш колега на дъното-за кръглите(вентилатори)ли?Не си струва заклейват ги и посред лято да не става течение и са развъдник на восъчните молци.
SAGITTARIUS
 

Re: кошери и пособия за отглеждане на пчели и вадене на мед

Мнениеот mx_maikal » Пет Дек 31, 2010 4:15 pm

Да явно думата корпуси те е подвела,но несъзнателно сам я използвал понеже преди се занимавах с дърводелство и там я използвахме за зглобяване на основния сандък.А за отворите на даната,четох че е хубаво да ги има,така ставало по добра вентилация в горещените,и са добри при подвижно пчеларстване.В момента работя с 12 рамкови кошери и един 10 рамков,мислиш ли че трябва да мина само на 10 рамкови и дори по малки.Тази година нямаше проблем със запалването на плодника -даже вадих пити за пролетно подхранване.за зимата им оставих доста медни пити в плодника,но те и не бяха слаби семейства.в началото на годината когато поех кошерите бяха доста слабички,наложи се повече да ги подхранвам,докато се развият и изпълнят плодника.Стари пчелари от нашия район също се оплакаха от реколтата за тази година,казват че имало периодичност в добрите реколти-има ли нещо такова?
mx_maikal
НАЧИНАЕЩ
НАЧИНАЕЩ
 
Мнения: 39
Регистриран на: Пон Дек 27, 2010 1:11 pm

Следваща

Назад към Пчеларство

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

IT Новини
Гласувайте за BG-DRAGA в БГ чарт
Уеб директория
.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове